Tasarım Hizmetleri


Mevcut ihtiyaç ve sorunların tanımından, nihai ürüne kadar bir konseptin tasarımını, tasarım doğrulama sürecini, optimizasyon uygulamalarını ve prototip üretimini gerçekleştirmek Simunes’in disiplinler arası mühendislik yaklaşımları kapsamında en güçlü yetenekleri arasında yer almaktadır. Kullanıcının tüm gereksinimleri değerlendirilerek, ihtiyacını tam olarak karşılayan özel tasarım çözümleri oluşturulmaktadır. İlgili standartlar belirlenmekte ve ardından tasarımın sonucunu belirleyecek sonraki faaliyetlerin kapsamı tanımlanarak, projelerin kalite ve güvenilirlikte en üst düzeyde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Projelerde, kritik yükler, sapmalar, hareketler ve mukavemet gereksinimleri gibi değişkenleri doğrulamak için bileşenlerin, hammaddele, boyut ve toleransları gibi özelliklerini içeren ayrıntılara öncelik verilmektedir. Bu ayrıntı ve hassaslık düzeyleri göz önünde bulundurularak, uygulanabilir mühendislik çözümleri geliştirilmekte ve kullanıcıya sunulmaktadır.
Ön Tasarım

Simunes mühendislik ekibi bir tasarım projesine başlarken ilk olarak, problemin tanımlanması, gereksinimlerin araştırılması, konsept modellerin oluşturulması, bir fizibilite değerlendirmesinin yürütülmesi ve ön tasarımın tamamlanması için tasarım gereksinimlerini listelemektedir.

Araştırma aşamasında mühendisin olası sorunlar, çözümler, maliyetler ve pazar gereksinimleri dahil olmak üzere gerekli bilgileri elde etmesi ve bu doğrultuda araştırmaları gerçekleştirerek istenen verileri toplaması, tasarım çalışmalarında büyük önem arz etmektedir.

Problem tanımlama ve tasarım gereksinimleri analizi aşamasında, mühendislik tasarım sürecinin sonuna kadar projenin tüm tasarım gereksinimleri tanımlanmaktadır. Bu aşama son kullanıcının ihtiyaçlarını, sistemin özelliklerini ve işlevlerinin bir değerlendirmesini içermektedir. Bu çalışma, fizibilite analizi ile beraber gerçekleştirilebilmekte ve mekanik, aerodinamik test gereksinimlerinin planlanmasını da içerebilmektedir.

Bir projenin fizibilite çalışması, proje için çeşitli alternatifleri veya teknikleri analiz ederek ve özetleyerek, seçenekleri yalnızca en ilgili senaryoları içerecek şekilde daraltarak karar verme sürecini desteklemektedir. Bu aşama, mühendislik ekibinin proje programları oluşturmaya başlamasını, kaynak gereksinimlerini planlamasını, projenin ulaşılabilir olup olmadığının ve belirli bir bütçe dahilinde tasarımın üretilmesi durumunun belirlemesini sağlamaktadır.

Sonraki adım, maliyet yönetimi, risk değerlendirmesi ve kavramsal tasarım oluşturma tekniklerini kullanarak olası çözümlerin değerlendirilmesine yönelik konsept aşamasının belirlenmesidir. Bu kavramlar çerçevesinde, istenilen tasarım gereklilik ve şartlarına uygun olarak tanımlanmaktadır. Tasarımdaki zayıf yönlerin tespit edilebilmesi için tasarım doğrulama araçlarından yararlanılmaktadır. Tasarım ve analiz mühendislerinin birlikte yürüttükleri bir ekip çalışması ile bu durum değerlendirilerek gerekli çözüm önerileri belirlenmektedir.

Kavramsal Tasarım

Kavramsal tasarım, yeni bir ürün üretiminde yer alan çok fazlı sürecin ilk adımıdır. Ürün maliyeti ve yenilik getirilebilecek tasarım çözümleri bu aşamada netleştirilmektedir. Bu bağlamda kavramsal tasarım, mühendislik tasarım işleminin önem verilmesi gereken aşamasıdır. Her bir projenin kavramsal tasarım sürecinde, projenin yetkinliklerine bağlı olarak göz önünde bulundurulması gereken temel prensipler vardır.

Kavramsal tasarım orijinal ve inovatif ürünlerde büyük önem taşımaktadır. Bu aşamada bulunan bir tasarım çözümü, kalite, maliyet, zaman, yaratıcılık ve yeniliği doğrudan doğruya etkilemektedir. Projenin inovatif yönüne en büyük katkı bu aşamada sağlanmaktadır. Bu sebeple, yaratıcı çözüm bulma tekniklerini dahil etmek fevkalade önem teşkil etmektedir.

İnovasyon süreci ihtiyaç veya sorunlara uygun yaratıcı fikirler üretimi ile başlamaktadır. İnovasyon, yenilik yönü yüksek bir ürün veya süreci ticari hale getirip, yüksek katma değer elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu aşamada projenin yaratıcılık düzeyini, bir yandan da ticari fonksiyonla desteklemek çok önemli olmaktadır.

Detay Tasarım

Kavramsal tasarımdan bir sonraki adım detay tasarım aşamasıdır. Detay tasarımda, tasarım son haline getirilirken bir yandan da şartnameler ve öngörüler oluşturulmaktadır. Üretime hazır hale gelen tasarımında, genel hatların değiştirilmemesine özen gösterilmektedir. Değişime veya revize istekleri değerlendirilmekte ve analiz edilmektedir.

Analizlerin konsepte nasıl entegre edilebileceği tartışılarak, tasarımda yapılması gereken değişiklikler belirlenerek düzeltilmekte ve kullanıcıya geri dönüş verilmektedir. Detay tasarımın yıllar içerisinde gerçekleşen pratikteki ve teorideki uygulamalarında gösterdiği üzere, bir projede maliyetin oluştuğu en önemli adımın bu olduğu bilinmektedir.

Detay tasarımda, genel tasarım planının proje hedefini karşılaması sağlanmaktadır. Detay tasarım aşamasında, ortaya çıkarılan tasarım üretim için gerekli mühendislik verilerini içerecek şekilde detaylandırılmalıdır. Bu aşamada, proje ile ilgili bilgiler, talimatlar, standartlar uygun şekilde belgelendirilmelidir. Tasarımda olması istenen veya gerekli güvenlik standartları gibi yasal koşulların karşılandığından emin olunmalıdır. İş ortağı memnuniyeti ve tasarımın işlevselliği de dahil olmak üzere projenin bütününe ilişkin her bilgiyi detay tasarım aşaması kapsamaktadır.

Teknik hesaplamalar ve tasarım, detay tasarımın temelini oluşturmaktadır. Bu aşamada parçalar modellenmekte ve gerekli incelemeler yapılarak doğrulanmaktadır. Üretim ve tasarıma ait tüm detaylar bu adımda ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Tasarımcının görevi, parçalar, montaj, malzeme ve proje ile ilgili gerekli bilgileri belirlemek ve bu bilgileri uygun şekilde belgelemektir. Çizimler, modeller ve montaj planının detaylı bir şekilde belirlenmesinden sonraki adım ise tasarımın doğrulanmasıdır.

Tasarım Doğrulama Çalışmaları

Tasarımın doğrulanması, tasarımın hedeflenen yeterlilikleri sağlaması ve kiriterlere uygun olması şeklinde düşünülebilir. ISO 9001:2015 formu, kuruluşların tasarım planlama ve doğrulamaları için kendilerine göre uyarlayarak kullandıkları bir dökümandır. Doğrulama aşamasında birden fazla yöntem kullanılabilmektedir. Bu adımda, alternatif bir hesaplama yöntemi varsa, bu alternatif yöntem ilek bazı sonuçlar elde edilebilmekte ve veriler karşılaştırılabilmektedir. Diğer bir yöntemde ise, benzer tasarımlar ile yapılan tasarımı karşılaştırarak sonuçlar elde edilebilmektedir. Doğrulama sırasında, testler, deneyler ve tersine mühendislik yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu aşamada, tasarım sürecinde oluşturulan belgelerin, raporların, tutanakların ve şartnamelerin gözden geçirilmesi faydalı olabilmektedir.

Tasarım doğrulama aşamasındaki planlamanın genel hatlarını, mekanik tasarım kontrolleri, oluşturulan teknik çizimlerin kontrolleri, tasarımın üretilebilirliğinin ve uygulanabilirliğinin kontrolleri oluşturmaktadır. Bu doğrulama aşamasında istenen standartların ve müşteri memnuniyetinin karşılanması hedeflenmektedir.
  • slide
  • slide
  • slide

Teknik Resim

Simunes, prototip ve seri imalata hazır ürünlerin teknik resimlerini müşteri isteklerine bağlı olarak, alanında uzman tasarım mühendisleri ile birlikte oluşturmaktadır. Teknik resim antetlerinin hazırlanmasından çizgi kalınlıklarına ve yazı tipi kriterlerine kadar büyük özen gösterilmektedir. Tasarımda montajlı yapı var ise, montaj sıralamasına uygun üretim metodolojileri göz önünde bulundurularak bağlantı elemanlarının sıralaması yapılmaktadır.

Üretimi gerçekleştirilecek olan parçaların uygun geometrik toleransları, şekil, konum toleransları ve yüzey pürüzlülüğü değerleri belirtilerek, malzemelere uygun kaplama, boya gibi işlemlerin detay notları eklenerek teknik resimleri oluşturulmaktadır. Böylelikle, üç boyutlu modellerin üretim proseslerinde kullanılmak üzere tüm bilgileri gösterilerek teknik resimler hazırlanmaktadır.

Montaj Dokümantasyonu

Tasarımı gerçekleştirilen ürünleri bir araya getirmek, detaylı bir şekilde sunmak ve pazarlamak için SİMUNES mühendislik ekibi tarafından 2B ve 3B içerikler hazırlanmaktadır. Oluşturulan dökümanlarda, 3B mühendislik modellerinin teknik çizimleri, montaj talimatları, ürün kılavuzları, kurulum talimatları, servis kılavuzları, eğitim rehberleri, pazarlama broşürleri ve satış teklif kitleri gibi süreçleri ve prosedürleri açıklamak için gerekli bilgiler yer almaktadır.

Böylece projelerin anlaşılabilirliği geliştirilmekte ve görselleştirilmiş detaylar sayesinde, kurulum aşamasında ortaya çıkabilecek kullanıcı hatalarını ortadan kaldırılmayı sağlamaktadır. Montaj dökümantasyonları oluşturulurken, uluslararası standartlar ve firma standartları kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

ASKERİ ÜRÜN TASARIMI

Zamanla değişen ve gelişmekte olan koşullarla birlikte önemi gittikçe artan askeri sistemlerin tasarlanma sürecinde, fizyolojik, psikolojik ve çevresel verilerin ortaya çıkardığı birçok faktör ergonomi kapsamında incelenerek askeri uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde çok sayıda personelin belirli bir süre boyunca birlikte yaşamını idame ettirebilmesinin zorunlu kılındığı sınırlı alanlarda, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının uygun, konforlu ve kullanışlı bir şekilde karşılanabilmesi için ergonomi ilkelerine dayanan özel tasarımlara ve çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Simunes, kullanıcı dostu tasarım yaklaşımı ile kritik görevlerde kullanılan sistemler dahil olmak üzere askeri sistemler ve ekipmanlar tasarlamakta, geliştirmekte ve üretmektedir. Ayrıca tasarım aşamasında askeri sistemler ile ilgili titreşim, aydınlatma, sıcaklık, gürültü, zehirli gazlar gibi birçok konu askeri ürün tasarım hizmetlerimizde dikkate alınmakta ve optimum tasarım çözümleri geliştirilmektedir. Simunes'in bu alandaki ürünleri arasında, araç içi ekipman bağlantı sistemleri, kablo sarım ünitesi, araç üzeri tırmanma merdiveni yer almaktadır.

Askeri ürün tasarım uygulamalarımız, MIL-STD-810G Savunma Test Yöntemi Standardı, MIL-STD-1472G Savunma Tasarım Kriterleri Standardı, MIL-STD-464 Askeri Test Standardı, MIL-STD-499 Mühendislik Yönetimi Sistem Standardı gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

PLASTİK PARÇA TASARIMI

Plastik, sanayileşmeyle birlikte günümüzde sıklıkla kullanılan ve yaşamın her alanında oldukça geniş kullanıma sahip bir malzemedir. Günümüzde kullanılan plastiklerle, savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, medikal sanayi, tarım sektörü, uzay sanayisi gibi birçok sektörde plastik ürünleri elde edilmektedir.

Plastik parça tasarımı ve üretimi teknik bilgi birikimi gerektiren bir süreçtir. Üretimde kullanılacak olan hammadde ve yardımcı malzemelerin teknik özellikleri, kalitesi vb. konularda bilgi birikimine sahip kişiler tarafından üretimi planlanmalıdır. Plastik sanayi üretim süreci içerisinde plastik kalıp üretimini de bulundurmaktadır. Plastik parçaların üretimi genel olarak iki adımda gerçekleşmektedir. İlk olarak, üretilmesi planlanan plastik parçanın istenen şekilde elde edilebilmesi için üretim kalıbının bilgisayar destekli programlar yardımıyla tasarlanması ve modellenmesi gerekmektedir. Sonrasında ise tasarımı tamamlanan kalıbın üretimi gerçekleştirilmekte ve hedeflenen plastik parçalar uygun şekilde üretilebilmektedir.


Simunes, ürün tasarımı, üretim ve kalite kontrol alanlarındaki mühendislik bilgi ve tecrübesi ile plastik parça tasarımında uygun çözümler üretebilme yeteneğine sahiptir. Mevcut ihtiyacın ve sorunun belirlenmesinden nihai ürünün elde edilmesine kadar tamamlanan tüm süreç boyunca yapılan çalışmalar dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kullanılacak hammaddenin teknik özellik parametrelerinin tanımlanmasıyla seri üretimin yapılacağı kalıp tasarımına başlanmaktadır. Kalıp yapım aşamasında kullanılan programlar ile tasarım çalışmalarına ek olarak parçaların birbiri ile uyum içerisinde çalışıp çalışmayacaklarının simülasyonları Simunes mühendislik ekibi tarafından analiz edilmektedir. Böylece ürün sanal ve gerçek olarak prototiplemeye hazır hale getirilmektedir. Tüm gereklilikleri yerine getirecek bir tasarım yapıldıysa üretim aşamasına geçilmektedir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Endüstriyel tasarım, kavramsal fikirlerin kullanıcı ihtiyaç ve sorunlarına yönelik hazırlanan tasarım seçeneklerine dönüştürülmesi, özgün, yaratıcı, işlevsel ve ergonomik tasarım çözüm kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ile yeni ve güncel ürünlerin tasarlanmasıdır.

Endüstriyel tasarım, üretim ve pazarlama çalışmaları kapsamında, bir rekabet ve geliştirme aracı olarak sektörde adını sıklıkla duyurmaktadır. Global ve yerel firmaların müşterilerini etkileyebilmesi, mevcut rekabet ortamında rakiplerinden farklı olması ve kendilerine özgü bir imaj oluşturması gibi hedefler endüstriyel tasarımı ön plana çıkarmaktadır.

Simunes endüstriyel tasarım hizmeti kapsamında, konsept tasarımından başlayarak prototiplenmesine kadar ürünün geliştirilmesi, mevcut ürünün iyileştirilmesi, detaylı mekanik tasarımının oluşturulması, seri üretime uygun tasarımların gerçekleştirilmesi çalışmalarını sunmaktadır. Ayrıca profesyonel görselleştirme işlemleri ile nihai tasarımların gerçeğe en yakın ürün görselleri de bu süreç kapsamında oluşturulmaktadır.

Hemen Teklif Alın


Simunes'in gelişime açık, dinamik yapısı ve her biri alanında uzman kadrosuyla iletişime geçmek ve hizmetlerimiz hakkında teklif almak için bize ulaşın.

  • info@simunes.com
  • +90 312 400 06 84


Talebiniz başarılı şekilde alındı. En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.
Üzgünüz, bir şeyler ters gitti.